HINDU MUSLIM EKTA KORA JHUTH HAI |

https://www.facebook.com/MahendraPalArya/videos/519846288827525/?
 
HINDU MUSLIM = EKTA WALON ISLAAM SE NAHI MILSAKA = IMAM HOUSAIN KO MOUT KE GHAT UTARADIYA USKE BDE BHAAI KO VISHDEKAR MAARA = TO TUMSE KAISE MILENGE ?